Svaz českých a moravských bytových družstev

Historie

Úvodem je třeba připomenout, že  základní normou, kterou se řídila nová forma družstevní bytové výstavby od obnovení činnosti tohoto družstevního odvětví v roce 1959 se stal zákon 27/1959 Sb. o družstevní bytové výstavbě. Tento zákon vyjmul stavební bytová družstva z působnosti zákona č. 53/1954 Sb. o lidových družstvech a družstevních organizacích a stanovil specifické, zejména ekonomické poslání bytových družstev, které mělo zajistit co nejrychlejší výstavbu družstevních bytových domů a tak přispět k řešení bytového problému.

15. září 1959 se schází 11 členů na ustavující schůzi, na které jsou přijaty stanovy, zvoleno představenstvo a kontrolní komise. Schůzi vedl předseda přípravného výboru p. Bohumil Umlauf, který měl velké zásluhy na založení prvního bytového družstva v Kralupech nad Vltavou. Na této schůzi bylo zvoleno představenstvo ve složení: p. Bohumil Umlauf do funkce předsedy představenstva, p. Ladislav Wágner do funkce místopředsedy a za členy p. Josef Pražma, pí. Eva Srbová, p. Richard Kanický a revizní komise ve složení p. Vlastimil Fabeš, pí. Marie Bébová, pí. Dymáčková. Zápis do podnikového rejstříku pod názvem “ Stavební bytové družstvo občanů v Kralupech nad Vltavou “ byl proveden 9.listopadu 1959.

Ještě v tom samém roce je zahájena výstavba prvního obytného domu s 18 byty v Lobečku nynější Družstevní ulice číslo popisné 680-681. Následuje výstavba dalších objektů v letech 1962-1964 v lokalitě Lobeček bytový objekt č.p. 644-643 ve Štefánikově ulici, 616-617 a 634-637 v Masarykově ulici, č.p. 687-689 v Hakenově ulici.

Dalším rozhodujícím faktorem pro pojetí a obsah bytových družstev se stává rok 1964 v souvislosti s vydáním nového hospodářského a občanského zákoníku. V tomto období je založeno Bytové družstvo pracovníků Kaučuku s výstavbou v letech 1964-1965 v Lobečku a v letech 1972 V Zátiší.

V roce 1967 dne 23. října můžeme ze zápisu v podnikovém rejstříku zaznamenat vznik ,,Družstva pro výstavbu garáží“. Předsedou byl zvolen ing. Miroslav Sochor a v tom samém roce je zahájena výstavba I. etapy garáží v Lobečku za bývalým domem služeb.

Současně můžeme zaznamenat vznik 2.stavebního bytového družstva, které se zaměřilo především na svépomocnou výstavbu bytů v Mikovicích v ulici Čechova, Na Poláčku. Předsedou se stává p. Richard Kanický a výstavba 56 bytů je realizována vletech 1969 – 1972. Další výstavba bytových jednotek probíhá v ulici Čechova, Tomkova pod bývalou restaurací Slávie, nyní Finanční úřad Kralupy nad Vltavou.

V roce 1973 je dokončena výstavba prvního bytového objektu v lokalitě Hůrka č.p. 1030 – 1032 a vletech 1975 až 1978 probíhá výstavba bytů v Mikovicích v ulici 28.října. Současně s výstavbou těchto bytů probíhá svépomocná výstavba garáží.

K datu 1.10.1975 zaznamenáváme v podnikovém rejstříku další změny. Dochází k výmazu Stavebního bytového družstva Veltrusy a k jeho sloučení se Stavebním bytovým družstvem občanů v Kralupech nad Vltavou. Působnost bytového družstva se tak poprvé rozšiřuje mimo Kralupy nad Vltavou.

V roce 1976 přechází Družstvo pro výstavbu a správu garáží do 2.stavebního bytového družstva, které se zaměřuje především na svépomocnou výstavbu. V dalším období až do integrace, která se uskutečnila v roce 1978, zaznamenáváme v Kralupech nad Vltavou činnost:

1 .stavebního bytového družstva za předsednictví p. Noska
2.stavebního bytového družstva za předsednictví pana Kanického
3.stavebního bytového družstva pracovníků Kaučuku za předsednictví p. Římsy

Již ze zápisu z jedné členské schůze z roku 1975 je možno vyčíst zmínku o nastávajícím vážném problému jak dál? Především vyvstala otázka, zda se dá vůbec zajišťovat a řídit činnost bytových družstev neuvolněnými funkcionáři. Z tohoto zápisu citujeme:
p. Nosek hovořil o složitosti tak velkého celku ( hodnota majetku, bytů vzrostla v tehdejší době a cenách na 1 milión Kč) a problematice řízení. Bude nutné zvýšit počet placených funkcionářů, což se projeví ve zvýšení nájemného.

Výstavbou dalších bytů, slučováním družstev ve větší celky se zvyšovala i náročnost na řízení bytových družstev. K tomuto problému se přidala ta skutečnost, že 3. stavební bytové družstvo pracovníků Kaučuku nemělo v této době zvoleno představenstvo, kontrolní komisi a řízení zajišťoval kontrolní orgán , tehdejší Středočeský krajský výbor SČBD. Tento jev bylo možno pozorovat i v jiných městech.

Všechny tyto skutečnosti vedly k tomu, že se 12.10.1977 schází přípravný výbor pro sloučení bytových družstev v Kralupech nad Vltavou.
Za 1. stavební bytové družstvo: p. Nosek, Ing. Bartl, Ing. Ryant, pí Koutná, p. Moulis, pí Štěpánová.
Za 2. stavební bytové družstvo: p. Kanický, p. Vitera, p. Štefek, P. Lázňovský.
Za 3. stavební bytové družstvo: p. Kašpar, p. Richter, p. Bohm, p. Točík.
Přípravný výbor za účasti a dohledu nadřízeného orgánu SČBD a městských orgánů zahájil přípravu integrace všech bytových družstev v jedno družstvo.
Ke sloučení dochází na společném shromáždění delegátů dne 25.5.1978.V usnesení z tohoto shromáždění se uvádí, že 2. a 3. stavební bytové družstvo jako družstva přejímaná přecházejí do 1. stavebního bytového družstva v Kralupech n. Vlt. jako přejímajícího. Na tomto zasedání je zvoleno 15 členné představenstvo a 7 členná kontrolní komise.

Integraci bytových družstev potvrdilo plenární zasedání Středočeského krajského výboru ČSBD dne 20.6.1978 a to ke dni 1.7.1978. K této integraci, především ke způsobu provedení a k jejímu průběhu je možno vyslovit výhrady, ale jedno je třeba po zkušenostech uznat a to, že v dalším období by nebylo možné činnost bytových družstev zajišťovat dobrovolnými a neuvolněnými předsedy a funkcionáři.

Vždyť dále pokračovala výstavba bytů na Hůrce, svépomocná výstavba bytů v Minicích, garáže Na žebrech, a především komplexní bytová výstavba, v převážné většině stabilizačních bytů, na sídlišti U Cukrovaru a v Lobči. Působnost bytového družstva se v letech 1984-1988 dále rozšířila i mimo Kralupy nad Vltavou, a to do Vojkovic, Úžic, Veltrus, Obříství, kde probíhala výstavba stabilizačních bytů pro zemědělské organizace.

V současné době Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, které je členem Svazu českých a moravských bytových družstev eviduje celkem 1798 členů, zajišťuje správu a údržbu celkem 1527 uživatelům bytů, z toho 213 vlastníkům bytů. Dále spravuje celkem 1047 garáží a zajištuje 278 vlastníkům garáží dodávku elektřiny. Převodem bytů do osobního vlastnictví dochází postupně ke snižování počtu členů družstva a zároveň se snižuje počet družstevních bytů. V důsledku toho se ale navyšuje počet bytů v osobním vlastnictví kterým družstvo vede a zajišťuje správu a údržbu. V některých samosprávách již nastala taková situace, že počet vlastníků dosáhl 75 % a ze zákona tak již v našem družstvu vznikla 3 společenství vlastníků jednotek – SVJ. Z tohoto počtu družstvo v současné době zajišťuje dvěma SVJ účetnictví, správu a údržbu na základě mandátních smluv mezi právnickými subjekty.

Pracovníci a funkcionáři bytového družstva nyní netrpělivě očekávají novelu zákona 72/94 a se zájmem sledují, jak dopadne záměr vyčlenit bytová družstva z obchodního zákoníku a činnost bytových družstev upravit a řídit dle samostatného zákona o bytových družstvech.