Svaz českých a moravských bytových družstev

Aktuality

Shromáždění delegátů SBD Kralupy nad Vltavou

Vzhledem k platnosti Mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR
jsou omezeny možnosti konat shromáždění delegátů
.
Ustanovení §19 zákona č. 191/2020 Sb. ve spojení s §652 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. a za podmínek schválených představenstvem družstva dne 5.5.2021 za této situace umožňuje rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam).
Výzvu k rozhodnutí delegátů, která byla zaslána všem zvoleným delegátům dne 2. 6. a 3. 6. 2021, naleznete v sekci Dokumenty.

ÚŘEDNÍ HODINY SBD Kralupy nad Vltavou

V návaznosti na mimořádná opatření vyhlášená
Ministerstvem zdravotnictví ČR,
v zájmu ochrany zdraví klientů i zaměstnanců
je budova SBD Kralupy nad Vltavou
přístupna pouze předem objednaným klientům.

I nadále preferujeme vyřizování záležitostí telefonicky na čísle 315 726 827 nebo mailem – viz kontakty na zaměstnance družstva.

Oznámení rozhodnutí shromáždění delegátů

 

Oznámení rozhodnutí shromáždění delegátů
Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou
ze dne 8. 12. 2020

naleznete k sekci Dokumenty.

Shromáždění delegátů SBD Kralupy nad Vltavou

Vzhledem k současné situaci – nouzovému stavu vyhlášenému usnesením vlády ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními 
není možné konat shromáždění delegátů
.
Ustanovení §19 zákona č. 191/2020 Sb. ve spojení s §652 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. a za podmínek schválených představenstvem družstva dne 20.10.2020 za této situace umožňuje rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam).
Výzvu k rozhodnutí delegátů, která byla zaslána všem zvoleným delegátům dne 12. a 13. 11. 2020, naleznete v sekci Dokumenty.

 

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

V návaznosti na vyhlášený nouzový stav a v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR,
v zájmu ochrany zdraví klientů i zaměstnanců

je budova SBD Kralupy nad Vltavou
do odvolání uzavřena.

Neodkladné záležitosti je možné domluvit telefonicky na čísle 315 726 827 nebo mailem.

Plánovaná odstávka vody

DNE 14. 10. 2020 v době od 7:00 do 17:00 hodin

budou Středočeské vodárny provádět plánovanou odstávku vody z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Rozpis dotčených ulic je uveden na:  https://www.svas.cz/aktuality/planovane-vyluky/#

ZAHÁJENÍ TOPNÉ SEZONY 2020 - 2021

Firma TAMERO INVEST s.r.o. oznámila zahájení
topné sezóny 2020 – 2021

od 26. září 2020.

Žádáme všechny uživatele bytů, aby otevřeli termoregulační ventily naplno.
V bytech v posledních podlažích proveďte odvzdušnění topného systému. Děkujeme.

 

Přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2019 

budou zasílány na bankovní účty uživatelů bytů,

kteří udělili písemně souhlas k zaslání přeplatku na bankovní účet,  

 od 26. června 2020

OBNOVUJEME ÚŘEDNÍ HODINY od 25. 5. 2020

ZVAŽTE, PROSÍM, ZDA JE VAŠE NÁVSTĚVA NUTNÁ

I nadále upřednostňujeme telefonní, mailovou a písemnou komunikaci.

V budově družstva je nutné používat ochranné prostředky dýchacích cest (rouška, respirátor, šátek).

 

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou
se sídlem: Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou,

je zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl DrXCVIII, vložka 64
IČ 000 36 013, DIČ CZ00036013

ID datové schránky: 6qj4ci2

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., č. účtu 1196762/0300

 

Vítejte na stránkách
Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou vzniklo v roce 1959 a k 1. 1. 2020 spravuje:
– 589 družstevních bytových jednotek,
– 1088 bytových jednotek v osobním vlastnictví,
– 617 družstevních garáží
rozdělených do
50 společenství vlastníků bytových jednotek,
12 samospráv bytových domů,
7 areálů garáží.

Počet členů bytového družstva je 1210.

O funkčnost se stará představenstvo a kontrolní komise ve složení:
PŘEDSTAVENSTVO:
Ing. Marie Hančarová, předsedkyně představenstva
Ing. Jan Hádek, CSc., místopředseda představenstva
Zdeněk Herber, člen
Jiří Hofman, člen
Ing. Vratislav Ryšavý, člen

KONTROLNÍ KOMISE:
Tomáš Malý, předseda
Ing. Jaroslav Jeřábek
Ing. Lubor Žežula

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY:

TÍSŇOVÁ LINKA 112,   HASIČI: 150,   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155,   Policie ČR: 158

Opravy a údržbu na společném zařízení pro SBD Kralupy nad Vltavou a  společenství vlastníků ve správě SBD Kralupy nad Vltavou zajišťují:
1) vodoinstalatérské a topenářské práce – firma H-servis
    Jiří Hofman, mobil: 731 480 358,  pan Boháč, mobil: 721 624 419
2) poruchy a havárie na elektrozařízení zajišťuje firma
     Radek Černý, mobil 602 471 730
3) ČEZ 800 156 134
4) poruchy výtahů: pan Mařík, mobil: 603 832 553,
     servis výtahů viz označení každého výtahu dle dodavatele individuálně
5) v případě uvíznutí ve výtahu volejte:
     pan Mikeš, mobil: 606 310 791, pan Berka, mobil: 737 910 605
6) výpadky tepla a teplé vody:
     TAMERO INVEST s.r.o.:
     pracovní dny 6 – 18 hodin tel.: 315 712 778, mobil: 736 506 770,
     nepřetržitě tel. 315 713 633
7) poruchy plynu v bytě: firma DUŠEK, mobil: 602 166 607
8) porucha přípojky, únik plynu, mobil: 737 200 855, pohotovost 1239,
9) porucha vody, tel. 840 121 121, tel. 312 812 111
10) v případě větší havárie nebo nedostupnosti firem volejte techničku SBD Kralupy nad  Vltavou, paní Janu Volfovou, mobil: 732 921 111

Nabídka

EKONOMICKÁ OBLAST
– kompletní vedení účetnictví včetně roční závěrky
– vypracování podkladů pro daňové přiznání, tj. kontrola účetních položek, účetní uzavření roku, příloha k účetní závěrce, rozvaha, výsledovka
– zúčtování bankovních dokladů do účetnictví
– vedení evidence měsíčních úhrad spojených s užíváním bytů dle předpisu včetně vypracování přehledu dlužníků podle požadavků zákazníka
– provádění vyúčtování zálohových úhrad spojených s užíváním bytů a společných částí domu za celý dům a podle jednotlivých nájemců a vlastníků po skončení zúčtovacího období
– upomínky zálohových úhrad
– vedení mzdové agendy
– zajištění pojištění společných částí domu, včetně likvidace případných pojistných událostí (pojištění u pojišťovny Kooperativa)
– vedení ekonomické agendy nebytových jednotek, včetně rozpočítání výnosů pro jednotlivé vlastníky
– uzavírání dohod o splátkách

TECHNICKO PROVOZNÍ OBLAST
– vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domům a bytům
– organizační zabezpečení údržby a provozu domů s využíváním vybraných a prakticky ověřených dodavatelů
– navrhování údržby a oprav
– práce spojené s jednáním a uzavřením smlouvy o dílo
– zajištění a provedení výběrového řízení na zhotovitele díla
– zajišťování a kontrola projektové dokumentace a potřebných dokladů ke stavebním řízením
– podání ve věcech stavebního zákona
– styk s dodavateli stavebních a projektových prací
– přejímka provedených prací od dodavatelů
– vyřizování případných reklamací
– organizační zajištění plnění spojených s užíváním bytů, zejména dodávky tepla, TUV, SV, plynu
– zpracovávání podkladů pro konečné vyúčtování zálohových úhrad spojených s užíváním bytů
– jednání s uživateli bytů při odstraňování závad v bytech a vyřizování stížností
– zajištění: montáží a metrologických ověření bytových měřidel; provozu kotelen; provozu, údržby a oprav výtahů; protipožárního zabezpečení domu, jeho revizí a oprav; provádění dezinfekce a deratizace společných prostor
– sledování a zajištění pravidelných revizí (elektro, plynu, hromosvodu), zajištění odstranění zjištěných rizik
– zajištění odstranění závad a havárií
– organizační zajištění kontrolních prohlídek a technického dozoru nad rámec základních činností
– archivace dokumentů po dobu správy nemovitosti
– kontrola přijatých faktur za opravy i za dodané služby

ORGANIZAČNÍ OBLAST
– evidence bytů a právního postavení jejich uživatelů
– sepisování nájemních smluv
– vedení pozemkové agendy
– zajištění uzavírání smluv o zajištění správy společných částí domů s právními subjekty
– evidence nájmů nebytových prostor
– organizace shromáždění vlastníků
– vedení spisové agendy členů SVJ
– vyřizování administrativy změn nájmů (převody, výměny, dědictví)
– zpracovávání odpovědí soudům, notářům a státním orgánům ve věcech členství v SVJ
– zajištění nabídkového řízení při uvolnění bytu
– zajištění zpracování návrhů změn prohlášení vlastníka
– vedení úplného archívu o podaných a vložených prohlášeních vlastníka, o převodních smlouvách
– zajišťování podkladů pro změny úvěrových smluv a zrušení zástavního práva
– sledování změn spoluvlastnických podílů v domech
– zajištění uzavírání smluv o zajištění správy společných částí domů s právními subjekty

NADSTANDARTNÍ ČINNOSTI
Družstvo je připraveno projednat se zákazníky možnosti poskytování dalších služeb, zejména:
– vypracování návrhů a jednání o uzavření smluv o nájmu částí nebytových a společných prostor objektu
– zprostředkování právních záležitostí
– zajištění kopírovacích prací a laminování
– návrhy domovního řádu a směrnic
– a další činnosti dle dohody

Kontakt

Předsedkyně představenstva:
Ing. Marie Hančarová
telefon: 315 726 827
e-mail: predseda@sbdkralupy.cz

Sekretariát:
Řeháková Blanka
telefon: 315 726 827
e-mail: sekretariat@sbdkralupy.cz

Členské a bytové záležitosti:
Řeháková Blanka, mobil 603 155 718
e-mail: sekretariat@sbdkralupy.cz

Účetní:
telefon: 315 726 827
e-mail: uctarna@sbdkralupy.cz
Leierová Markéta – hlavní účetní, mobil 603 201 971
Sirotková Hana – účetní SVJ
Licehamrová Eva – účetní

Techničky:
telefon: 315 726 827
e-mail: technik@sbdkralupy.cz
Volfová Jana, mobil 732 921 111
Tůmová (Wachaufová) Eva

Úřední hodiny pro veřejnost:

Budova SBD Kralupy nad Vltavou je přístupna pouze klientům předem objednaným. 
Před návštěvou kontaktujte, prosím, pracovníky družstva na čísle 315 726 827 nebo mailem.
Pro předávání dokumentů, použijte, prosím, dopisní schránku
umístěnou u vchodu do budovy družstva.

___________________________________________________

Pondělí:   7:00 – 11:00     12:00 – 14:00
Středa:     7:00 – 11:00     12:00 – 17:30

V úřední den bude poslední klient přijat k jednání
nejpozději 15 minut před koncem úředních hodin.

Osobní jednání mimo úřední hodiny je nutné sjednat předem.