Svaz českých a moravských bytových družstev

Aktuality

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018

Z důvodu čerpání dovolených budou zrušeny úřední hodiny v pondělí 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018.

Nové webové stránky jsou ve zkušebním provozu

Během měsíce dubna budou postupně přidávány aktuální dokumenty SBD Kralupy nad Vltavou a další informace.

Nájemník je podle § 692 Občanského zákoníku povinen po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby v bytě provedli instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, stejně jako odečet naměřených hodnot, kontrolu a opravu technických zařízení, pokud jsou součástí bytu.

Informace pro členy (6. 3. 2018)

Častou příčinou plísně v bytech je nedostatečné větrání. Zpravidla se plísně tvoří na místech kondenzace vodních par, které nejčastěji vznikají při vaření a koupání. Jinými zdroji páry jsou rostliny a akvária. Dobře utěsněné byty a uzavírání ventilů topení nejsou vždy nejlepším řešením, pokud není zabezpečeno dostatečné větrání.

Upozornění

Družstvo nemůže zasahovat do rodinných a občanskoprávních sporů.

Vítejte na stránkách SBD Kralupy nad Vltavou

Tyto nové webové stránky jsou ve zkušebním provozu, během měsíce dubna budou aktualizovány uvedené údaje a vkládány platné dokumenty.

Stavební bytové družstvo Kralupy n/Vlt. vzniklo v roce 1959 a k 31. 12. 2017 spravuje:
626 družstevních bytových jednotek, rozdělěných do 57 samospráv
750 bytových jednotek v osobním vlastnictví
36 společenství vlastníků bytových jednotek

počet členů bytového družstva 1210

O funkčnost se stará představenstvo a kontrolní komise ve složení:
PŘEDSTAVENSTVO:
Ing. Marie Hančarová, předsedkyně představenstva
Ing. Jan Hádek, CSc., místopředseda představenstva
Zdeněk Herber, člen
Jiří Hofman, člen
Ing. Vratislav Ryšavý, člen

KONTROLNÍ KOMISE:
Ing. Jaroslav Jeřábek, předseda
Ing. Lubor Žežula
Tomáš Malý

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE: TÍS.LINKA 112, HASIČI: 150, ZÁCHR. SLUŽBA 155, PČR 158
1) vodoinstalatérské práce na společném zařízení pro SBD – zajišťuje fa. H-servis – Jiří Hofman mob:731480358, 721 624 419 – p. Boháč
2) poruchy a havárie na elektrozařízení zajišťuje firma Radek Černý tel 602471730
3) ČEZ 800 156 134
4) výtahy: p.Mařík tel.: 603 832 553 servis viz označení každého výtahu dle dodavatele individuálně
5) v případě uvíznutí ve výtahu: p. Mikeš 606 310 791, p. Berka 737 910 605
6) v případě výpadku tepla/teplé vody: TAMERO INVEST s.r.o., pracovní dny 6 – 18 hodin 315 712 778, 736 506 770, nepřetržitě 315713633
7) v případě poruchy plynu v bytě: firma DUŠEK 602 166 607
8) porucha přípojky, únik plynu: pohotovost 1239, 737 200 855
9) porucha vody: 840 121 121, 312 812 111
10) v případě větší havárie nebo v nedostupnosti firem volejte techničku SBD 732 921 11

Nabídka

EKONOMICKÁ OBLAST
– kompletní vedení účetnictví včetně roční závěrky
– vypracování podkladů pro daňové přiznání, tj. kontrola účetních položek, účetní uzavření roku, příloha k účetní závěrce, rozvaha, výsledovka
– zúčtování bankovních dokladů do účetnictví
– vedení evidence měsíčních úhrad spojených s užíváním bytů dle předpisu včetně vypracování přehledu dlužníků podle požadavků zákazníka
– provádění vyúčtování zálohových úhrad spojených s užíváním bytů a společných částí domu za celý dům a podle jednotlivých nájemců a vlastníků po skončení zúčtovacího období
– upomínky zálohových úhrad
– vedení mzdové agendy
– zajištění pojištění společných částí domu, včetně likvidace případných pojistných událostí (pojištění u pojišťovny Kooperativa)
– vedení ekonomické agendy nebytových jednotek, včetně rozpočítání výnosů pro jednotlivé vlastníky
– uzavírání dohod o splátkách

TECHNICKO PROVOZNÍ OBLAST
– vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domům a bytům
– organizační zabezpečení údržby a provozu domů s využíváním vybraných a prakticky ověřených dodavatelů
– navrhování údržby a oprav
– práce spojené s jednáním a uzavřením smlouvy o dílo
– zajištění a provedení výběrového řízení na zhotovitele díla
– zajišťování a kontrola projektové dokumentace a potřebných dokladů ke stavebním řízením
– podání ve věcech stavebního zákona
– styk s dodavateli stavebních a projektových prací
– přejímka provedených prací od dodavatelů
– vyřizování případných reklamací
– organizační zajištění plnění spojených s užíváním bytů, zejména dodávky tepla, TUV, SV, plynu
– zpracovávání podkladů pro konečné vyúčtování zálohových úhrad spojených s užíváním bytů
– jednání s uživateli bytů při odstraňování závad v bytech a vyřizování stížností
– zajištění: montáží a metrologických ověření bytových měřidel; provozu kotelen; provozu, údržby a oprav výtahů; protipožárního zabezpečení domu, jeho revizí a oprav; provádění dezinfekce a deratizace společných prostor
– sledování a zajištění pravidelných revizí (elektro, plynu, hromosvodu), zajištění odstranění zjištěných rizik
– zajištění odstranění závad a havárií
– organizační zajištění kontrolních prohlídek a technického dozoru nad rámec základních činností
– archivace dokumentů po dobu správy nemovitosti
– kontrola přijatých faktur za opravy i za dodané služby

ORGANIZAČNÍ OBLAST
– evidence bytů a právního postavení jejich uživatelů
– sepisování nájemních smluv
– vedení pozemkové agendy
– zajištění uzavírání smluv o zajištění správy společných částí domů s právními subjekty
– evidence nájmů nebytových prostor
– organizace shromáždění vlastníků (zapůjčení zasedací místnosti cca 50 míst)
– vedení spisové agendy členů SVJ
– vyřizování administrativy změn nájmů (převody, výměny, dědictví)
– zpracovávání odpovědí soudům, notářům a státním orgánům ve věcech členství v SVJ
– zajištění nabídkového řízení při uvolnění bytu
– zajištění zpracování návrhů změn prohlášení vlastníka
– vedení úplného archívu o podaných a vložených prohlášeních vlastníka, o převodních smlouvách
– zajišťování podkladů pro změny úvěrových smluv a zrušení zástavního práva
– sledování změn spoluvlastnických podílů v domech
zajištění uzavírání smluv o zajištění správy společných částí domů s právními subjekty

NADSTANDARTNÍ ČINNOSTI
Družstvo je připraveno projednat se zákazníky možnosti poskytování dalších služeb, zejména:
– vypracování návrhů a jednání o uzavření smluv o nájmu částí nebytových a společných prostor objektu
– zprostředkování právních záležitostí
– zajištění kopírovacích prací a laminování
– návrhy domovního řádu a směrnic
– a další činnosti dle dohody

Kontakt

Předsedkyně:
Ing. Marie Hančarová
telefon: 315 726 827
e-mail: predseda@sbdkralupy.cz

Sekretariát:
Řeháková Blanka
telefon: 315 726 827
e-mail: sekretariat@sbdkralupy.cz

Členské a bytové záležitosti:
Řeháková Blanka, mobil 603 155 718
e-mail: sekretariat@sbdkralupy.cz

Účetní:
telefon: 315 726 827
e-mail: uctarna@sbdkralupy.cz
Hoffmanová Petra – hlavní účetní, mobil 603 201 971
Sirotková Hana – účetní SVJ
Licehamrová Eva – účetní

Techničky:
telefon: 315 726 827
e-mail: technik@sbdkralupy.cz
Volfová Jana, mobil 732 921 111
Wachaufová Eva

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí:   7:00 – 11:00     12:00 – 14:00
Středa:     7:00 – 11:00     12:00 – 17:30

V úřední den bude poslední klient přijat k jednání
nejpozději 15 minut před koncem úředních hodin.

Osobní jednání mimo úřední hodiny je nutné sjednat předem.