Svaz českých a moravských bytových družstev

Aktuality

Přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2018

budou zasílány na bankovní účty uživatelů bytů,

kteří udělili písemně souhlas k zaslání přeplatku na bankovní účet,  

v týdnu od 24. 6. 2019.

Vyhlášení nabídkového řízení na přidělení garáže

SBD Kralupy nad Vltavou vyhlašuje
nabídkové řízení na přidělení uvolněné družstevní garáže.

Podrobnosti jsou uvedeny v dopise uloženém v sekci Dokumenty.

Zrušení služby Sporožiro

Od 1.12.2018 zrušila Česká spořitelna sběrný účet na službu Sporožiro.

Nelze proto inkasovat platby za byt z účtu uživatelů bytů vedeného u České spořitelny.

Podrobnější informace naleznete v dopise uloženém v sekci Dokumenty.

VYHLÁŠENÍ NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ

SBD Kralupy nad Vltavou vyhlašuje
nabídkové řízení na přidělení uvolněné družstevní garáže.

Podrobnosti jsou uvedeny v dopise uloženém v sekci Dokumenty.

Úprava úředních hodin ve středu 19.12.2018

Z technických důvodů budou
úřední hodiny ve středu 19. 12. 2018

pouze do 11.00 hodin.

Přerušení dodávky teplé užitkové vody

Firma TAMERO INVEST s.r.o. sděluje, že ve dnech
13. 8. 2018  až  17. 8. 2018
bude přerušena dodávka teplé užitkové vody
na sídlišti U Cukrovaru, Hůrka, V Zátiší a Lobeč.
Důvodem odstávky jsou plánované opravy distribučního zařízení.

Zrušení úředních hodin dne 4. 7. 2018

Z důvodu čerpání dovolených
budou ve středu 4. 7. 2018 zrušeny úřední hodiny.

Vyúčtování služeb za období 1.1.2017 - 31.12.2017

Přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2017 budou zaslány na bankovní účty uživatelů bytů v týdnu od 25. 6. 2018.

Složenky budou Českou poštou rozesílány po 20. 6. 2018.

ZRUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018

Z důvodu čerpání dovolených budou zrušeny úřední hodiny v pondělí 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018.

Informace pro členy (6. 3. 2018)

Častou příčinou plísně v bytech je nedostatečné větrání. Zpravidla se plísně tvoří na místech kondenzace vodních par, které nejčastěji vznikají při vaření a koupání. Jinými zdroji páry jsou rostliny a akvária. Dobře utěsněné byty a uzavírání ventilů topení nejsou vždy nejlepším řešením, pokud není zabezpečeno dostatečné větrání.

Upozornění

Družstvo nemůže zasahovat do rodinných a občanskoprávních sporů.

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou
je zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl DrXCVIII, vložka 64
IČ 000 36 013, DIČ CZ00036013
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., č. účtu 1196762/0300
Česká spořitelna, a.s., č. účtu 462797309/0800

Vítejte na stránkách
Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou

Tyto nové webové stránky jsou ve zkušebním provozu, během následujících týdnů budou aktualizovány uvedené údaje a vkládány platné dokumenty.

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou vzniklo v roce 1959 a k 1. 1. 2019 spravuje:
– 593 družstevních bytových jednotek,
– 885 bytových jednotek v osobním vlastnictví,
– 617 družstevních garáží
rozdělených do
42 společenství vlastníků bytových jednotek,
13 samospráv bytových domů,
7 areálů garáží.

Počet členů bytového družstva je 1210.

O funkčnost se stará představenstvo a kontrolní komise ve složení:
PŘEDSTAVENSTVO:
Ing. Marie Hančarová, předsedkyně představenstva
Ing. Jan Hádek, CSc., místopředseda představenstva
Zdeněk Herber, člen
Jiří Hofman, člen
Ing. Vratislav Ryšavý, člen

KONTROLNÍ KOMISE:
Ing. Jaroslav Jeřábek, předseda
Ing. Lubor Žežula
Tomáš Malý

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE: TÍS.LINKA 112, HASIČI: 150, ZÁCHR. SLUŽBA 155, PČR 158
1) vodoinstalatérské práce na společném zařízení pro SBD – zajišťuje fa. H-servis – Jiří Hofman mob:731480358, 721 624 419 – p. Boháč
2) poruchy a havárie na elektrozařízení zajišťuje firma Radek Černý tel 602471730
3) ČEZ 800 156 134
4) výtahy: p.Mařík tel.: 603 832 553 servis viz označení každého výtahu dle dodavatele individuálně
5) v případě uvíznutí ve výtahu: p. Mikeš 606 310 791, p. Berka 737 910 605
6) v případě výpadku tepla/teplé vody: TAMERO INVEST s.r.o., pracovní dny 6 – 18 hodin 315 712 778, 736 506 770, nepřetržitě 315713633
7) v případě poruchy plynu v bytě: firma DUŠEK 602 166 607
8) porucha přípojky, únik plynu: pohotovost 1239, 737 200 855
9) porucha vody: 840 121 121, 312 812 111
10) v případě větší havárie nebo v nedostupnosti firem volejte techničku SBD 732 921 111

Nabídka

EKONOMICKÁ OBLAST
– kompletní vedení účetnictví včetně roční závěrky
– vypracování podkladů pro daňové přiznání, tj. kontrola účetních položek, účetní uzavření roku, příloha k účetní závěrce, rozvaha, výsledovka
– zúčtování bankovních dokladů do účetnictví
– vedení evidence měsíčních úhrad spojených s užíváním bytů dle předpisu včetně vypracování přehledu dlužníků podle požadavků zákazníka
– provádění vyúčtování zálohových úhrad spojených s užíváním bytů a společných částí domu za celý dům a podle jednotlivých nájemců a vlastníků po skončení zúčtovacího období
– upomínky zálohových úhrad
– vedení mzdové agendy
– zajištění pojištění společných částí domu, včetně likvidace případných pojistných událostí (pojištění u pojišťovny Kooperativa)
– vedení ekonomické agendy nebytových jednotek, včetně rozpočítání výnosů pro jednotlivé vlastníky
– uzavírání dohod o splátkách

TECHNICKO PROVOZNÍ OBLAST
– vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domům a bytům
– organizační zabezpečení údržby a provozu domů s využíváním vybraných a prakticky ověřených dodavatelů
– navrhování údržby a oprav
– práce spojené s jednáním a uzavřením smlouvy o dílo
– zajištění a provedení výběrového řízení na zhotovitele díla
– zajišťování a kontrola projektové dokumentace a potřebných dokladů ke stavebním řízením
– podání ve věcech stavebního zákona
– styk s dodavateli stavebních a projektových prací
– přejímka provedených prací od dodavatelů
– vyřizování případných reklamací
– organizační zajištění plnění spojených s užíváním bytů, zejména dodávky tepla, TUV, SV, plynu
– zpracovávání podkladů pro konečné vyúčtování zálohových úhrad spojených s užíváním bytů
– jednání s uživateli bytů při odstraňování závad v bytech a vyřizování stížností
– zajištění: montáží a metrologických ověření bytových měřidel; provozu kotelen; provozu, údržby a oprav výtahů; protipožárního zabezpečení domu, jeho revizí a oprav; provádění dezinfekce a deratizace společných prostor
– sledování a zajištění pravidelných revizí (elektro, plynu, hromosvodu), zajištění odstranění zjištěných rizik
– zajištění odstranění závad a havárií
– organizační zajištění kontrolních prohlídek a technického dozoru nad rámec základních činností
– archivace dokumentů po dobu správy nemovitosti
– kontrola přijatých faktur za opravy i za dodané služby

ORGANIZAČNÍ OBLAST
– evidence bytů a právního postavení jejich uživatelů
– sepisování nájemních smluv
– vedení pozemkové agendy
– zajištění uzavírání smluv o zajištění správy společných částí domů s právními subjekty
– evidence nájmů nebytových prostor
– organizace shromáždění vlastníků (zapůjčení zasedací místnosti cca 50 míst)
– vedení spisové agendy členů SVJ
– vyřizování administrativy změn nájmů (převody, výměny, dědictví)
– zpracovávání odpovědí soudům, notářům a státním orgánům ve věcech členství v SVJ
– zajištění nabídkového řízení při uvolnění bytu
– zajištění zpracování návrhů změn prohlášení vlastníka
– vedení úplného archívu o podaných a vložených prohlášeních vlastníka, o převodních smlouvách
– zajišťování podkladů pro změny úvěrových smluv a zrušení zástavního práva
– sledování změn spoluvlastnických podílů v domech
zajištění uzavírání smluv o zajištění správy společných částí domů s právními subjekty

NADSTANDARTNÍ ČINNOSTI
Družstvo je připraveno projednat se zákazníky možnosti poskytování dalších služeb, zejména:
– vypracování návrhů a jednání o uzavření smluv o nájmu částí nebytových a společných prostor objektu
– zprostředkování právních záležitostí
– zajištění kopírovacích prací a laminování
– návrhy domovního řádu a směrnic
– a další činnosti dle dohody

Kontakt

Předsedkyně:
Ing. Marie Hančarová
telefon: 315 726 827
e-mail: predseda@sbdkralupy.cz

Sekretariát:
Řeháková Blanka
telefon: 315 726 827
e-mail: sekretariat@sbdkralupy.cz

Členské a bytové záležitosti:
Řeháková Blanka, mobil 603 155 718
e-mail: sekretariat@sbdkralupy.cz

Účetní:
telefon: 315 726 827
e-mail: uctarna@sbdkralupy.cz
Leierová Markéta – hlavní účetní, mobil 603 201 971
Sirotková Hana – účetní SVJ
Licehamrová Eva – účetní

Techničky:
telefon: 315 726 827
e-mail: technik@sbdkralupy.cz
Volfová Jana, mobil 732 921 111
Wachaufová Eva

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí:   7:00 – 11:00     12:00 – 14:00
Středa:     7:00 – 11:00     12:00 – 17:30

V úřední den bude poslední klient přijat k jednání
nejpozději 15 minut před koncem úředních hodin.

Osobní jednání mimo úřední hodiny je nutné sjednat předem.